عکس نشریه

مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه(ص)

مدیر مسئول:

یعقوبعلی برجی

سردبیر:

محمد فاکر میبدی

مدیر اجرایی:

حسین عباسی

ویراستار علمی :

احمد نائینی

آدرس ایمیل:

zamzam.maarif@gmail.com

 

کارشناس تحریریه: محمد علی نجیبی

صفحه آرا: عبدالحکیم رحیمی

مترجم انگلیسی: جاوید اکبری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

شماره 7,دوره اول پاییز و زمستان 1395

1

عنوان: بررسی آرای تفسیری دعوت به حج بر اساس آیه وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَج‏*

صفحه: 7تا 32

نویسندگان: امیر احمدنژاد ،زهرا ترک لادانی ،

کلیدواژگان: حج ، دعوت ابراهیم ، حجة‌الوداع ، لبیک ، مقام ابراهیم ،

2

عنوان: نقد، بررسی نخستین سورۀ مدنی پس از هجرت در منابع فریقین *

صفحه: 33تا 54

نویسندگان: عزت‌الله مولایی‌نیا ،رجاءالسادات خاتم یزدی ،

کلیدواژگان: مکی ، مدنی ، بقره ، مطففین ،ترتیب نزول. ،

3

عنوان: بررسی تطبیقی فهم از دیدگاه گادامر و علامه طباطبایی *

صفحه: 55تا 80

نویسندگان: محمدفاکر میبدی ،محمدباقر فرضی ،

کلیدواژگان: هرمنوتیک ، فهم ، علامه طباطبایی ، گادامر ، نسبیت فهم ،

4

عنوان: تفسیر آیه 60 سورۀ اسراء از دیدگاه مفسران فریقین *

صفحه: 81تا 102

نویسندگان: مائده رضایی ،

کلیدواژگان: آیۀ 60 سورۀ اسراء ، احاطه ، رؤیا ، شجرۀ ملعونه ، فتنه ، طغیان ، تفسیر فریقین. ،

5

عنوان: بررسی تطبیقی ساختار آیات جهاد *

صفحه: 103تا 126

نویسندگان: محمدجواد نوروزی ،سید احمدحسین حسینی ،

کلیدواژگان: تطبیقی ، جهاد ، قتال ، تشریعی ،