عکس نشریه

گفتمان حقوقی

معرفی نشریه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه انجمن گفتمان حقوقی

شماره 10,دوره پنجم پاییز و زمستان 1395

1

عنوان: تحلیل جنایت ناشی از ترک فعل در فقه و حقوق

صفحه: 5تا 34

نویسندگان: محمد پناهی ،

کلیدواژگان: ترک فعل ، جنایت ، مسئولیت کیفری ، تعهد ، عنصر مادی. ،

2

عنوان: نقش اشتباه در مسئولیت کیفری

صفحه: 35تا 49

نویسندگان: سید حسن علوی ،

کلیدواژگان: اشتباه ، جهل ، اشتباه حکمی ، اشتباه موضوعی ، خطای در هدف ، اشتباه در هویت. ،

3

عنوان: تقصیر کیفری در فقه و حقوق موضوعه با تأکید بر قانون افغانستان

صفحه: 51تا 70

نویسندگان: سید مهدی حسینی ،

کلیدواژگان: خطای کیفری ، جرائم غیرعمدی ، بی‌احتیاطی ، اهمال. ،

4

عنوان: تحلیل کارکردی جرم ازنظر دورکیم تا نگاه ساختاری مرتن

صفحه: 71تا 93

نویسندگان: سید متین محسنی ،

کلیدواژگان: دورکیم ، جامعه‌ مکانیکی و ارگانیکی ، آنومی و جرم ، مرتن ، ساختار فرهنگی آمریکا. ،

5

عنوان: جنگ نرم فرهنگی و راه‌های مقابله با آن

صفحه: 95تا 125

نویسندگان: جمعه خان امیری ،

کلیدواژگان: جنگ نرم ، تهاجم فرهنگی ، جنگ رسانه‌ای ، ابزارها ، شگردها ، آسیب‌ها. ،