عکس نشریه

پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی

معرفی نشریه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه تخصصی پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی

شماره 3,دوره دوم پاییز و زمستان 1394

1

عنوان: معنا‌شناسی تطبیقی حدیث ضرب القرآن بالقرآن و ارتباط آن با تفسیر به رأی

صفحه: 7تا 28

نویسندگان: احمد قدسی ،محمد امینی تهرانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، تفسیر به رأی ، ضرب القرآن ، تحلیل محتوایی. ،

2

عنوان: نقش ظرفیت جامعه در فهم سیره سیاسی و اجتماعی امام علی(ع)

صفحه: 29تا 44

نویسندگان: مهدی مهریزی ،غلام حسین میر ،

کلیدواژگان: ظرفیت جامعه ، امام علی ، فهم سیره ،

3

عنوان: دلالت حدیث «اثنا عشر خلیفه» بر ولادت امام عصر(عج)

صفحه: 45تا 61

نویسندگان: مرتضی فدایی اصفهانی ،سیدمجاهد عباس شاه ،

کلیدواژگان: حدیث اثنا عشر خلیفه ، دوازده امام ، دوازده امیر ، ولادت امام زمان ،

4

عنوان: واکاوی عبارت «لیس منا» در احادیث از نظر محدثان فریقین

صفحه: 63تا 76

نویسندگان: سیدرضا مؤدب ،محمدرضا عزتی فردوئی ،

کلیدواژگان: لیس منا ، شیعیان حقیقی ، کنایه در حدیث ، مبالغه در حدیث ،

5

عنوان: نقد رویکرد سلفی‌ها در جرح و تعدیل مذهبی و اعتقادی

صفحه: 77تا 89

نویسندگان: مهدی رستم نژاد ،حکیم محمدی ،

کلیدواژگان: سلفیان ، جرح و تعدل ، اتهام تشیع ، طعن بر صحابه ،