عکس نشریه

پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی

معرفی نشریه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه تخصصی پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی

شماره 4,دوره سوم بهار و تابستان 1395

1
2

عنوان: قلمرو دانشی حجیت خبر واحد

صفحه: 25تا 51

نویسندگان: محمد فاکر میبدی ،

کلیدواژگان: حجیت ، تفسیر روایی ، خبر واحد ، روایات تفسیری ، علوم انسانی. ،

3

عنوان: جایگاه روایات اهل بیت در تفسیر ابن ابی حاتم

صفحه: 53تا 73

نویسندگان: مهدی رستم نژاد ،مریم احمدی طایفه ،

کلیدواژگان: روایات اهل بیت ، روایات تفسیری ، تفسیر ابن ابی حاتم ، تفاسیر اهل سنت. ،

4

عنوان: بررسی تطبیقی شرایط نقل حدیث از دیدگاه دانشمندان شیعه و اهل‌سنت

صفحه: 75تا 98

نویسندگان: اکبر محمودی ،

کلیدواژگان: نقل حدیث ، راوی ، شرایط نقل حدیث ، فرایند نقل حدیث. ،

5

عنوان: بررسی دیدگاه قرآنیون در باره رابطه کتاب و سنت

صفحه: 99تا 117

نویسندگان: حسین علوی مهر ،عبدالله جبرئیلی جلودار ،

کلیدواژگان: کتاب ، سنت ، قرآنیون ، استقلال قرآن در تفسیر ،