عکس نشریه

قرآن پژوهی خاورشناسان

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة الصمطفی العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

حسین علوی‌مهر

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

یدالله رضانژاد امیردهی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 مدیر داخلی: نصرالله سلیمانی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن پژوهی خاورشناسان

شماره 7,دوره اول پاییز و زمستان 1388

1

عنوان: مطالعات آکادمیک مستشرقان در مورد قرآن

صفحه: 11تا 28

نویسندگان: مظفر اقبال ،

کلیدواژگان: قرآن ، مطالعات ، آکادمیک ، مستشرقان ،

2

عنوان: معرفی و بررسی دایرة‌المعارف قرآن، الیور لیمن

صفحه: 29تا 70

نویسندگان: محمد علی رضایی اصفهانی ،سید مهدی اعتصامی ،

کلیدواژگان: قرآن ، دایرة‌‌المعارف ، مستشرقان ، الیور لیمن. ،

3

عنوان: بررسی و نقد برخی دیدگاه¬های نولدکه دربارة جمع قرآن

صفحه: 71تا 102

نویسندگان: سید محمد باقر حجتی ،سید عقیل نسیمی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، تئودور نولدکه ، جمع قرآن ،

4

عنوان: بررسی کتاب جمع ‏آورى قرآن جان برتن

صفحه: 103تا 132

نویسندگان: حسن رضایى هفتادر ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، جان برتن ، جمع قرآن ، نسخ ، مصاحف صحابه. ،

5

عنوان: بررسی دیدگاه شرق‌شناسان درباره اسطوره‌انگاری گزاره‌های تاریخی قرآن

صفحه: 133تا 162

نویسندگان: محمد حسن زمانی ،غلام حسین ناطقی ،

کلیدواژگان: قرآن ، تاریخ ، مستشرقان ، اسطوره ، واقع نما. ،