عکس نشریه

گفتمان حقوقی

معرفی نشریه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه انجمن گفتمان حقوقی

شماره 9,دوره پنجم بهار و تابستان 1395

1

عنوان: «اختیارات حاکم اسلامی در جرائم و مجازات‌ها در فقه امامیه و حنفی»

صفحه: 5تا 22

نویسندگان: سید علی موسوی ،سید عبدالبصیر حسینی ،

کلیدواژگان: مجازات ، تعزیرات ، احکام حکومتی ، احکام سلطانیة ، اختیارات حاکم ، ولی‌فقیه. ،

2

عنوان: حملات هواپیماهای بدون سرنشین از نگاه حقوق بین‌الملل

صفحه: 23تا 44

نویسندگان: سرور حیدری ،

کلیدواژگان: حقوق بین‌الملل ، تجاوز ، هواپیمای بدون سرنشین ، قلمرو هوایی ، مسئولیت بین‌المللی. ،

3

عنوان: مبانی مسئولیت کیفری در حقوق جزا

صفحه: 45تا 60

نویسندگان: سید حسن علوی ،

کلیدواژگان: مسئولیت کیفری ، کیفر ، مجازات ، مبانی مجازات. ،

4

عنوان: دفاع مشروع در حقوق کیفری افغانستان وایران با نگاهی به دفاع در پرونده زنان کتک‌خورده در حقوق انگلستان

صفحه: 61تا 85

نویسندگان: سید متین محسنی ،

کلیدواژگان: دفاع ، دفاع مشروع ، تجاوز ، تهاجم ، زنان کتک‌خورده در انگلستان. ،

5

عنوان: اجبار و اکراه در حقوق جزای ایران و افغانستان

صفحه: 87تا 112

نویسندگان: محمدجواد صفدری ،

کلیدواژگان: اجبار ، اکراه ، مجبور ، مکرِه ، مکرَه ، تهدید ، ضرر. ،