عکس نشریه

مطالعات قرائت قرآن

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی ص العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات قرائت قرآن

شماره 7,دوره چهارم پاییز و زمستان 1395

1

عنوان: ارزیابی قرائات سبع نزد ابن مجاهد

صفحه: 9تا 28

نویسندگان: کریم پارچه¬باف دولتی ،

کلیدواژگان: قرائات سبع ، قرّاء سبعه ، ابن‌مجاهد ، خطا در قرائت ، خطا در نقل ، اجتهاد در قرائت. ،

2

عنوان: بررسی تحلیلی ـ تاریخی روایت قرائت الناس

صفحه: 29تا 50

نویسندگان: محمد فاکر میبدی ،سعید رحیمی ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائت پیامبر ، قرائات سبعه ، قرائت مردم. ،

3

عنوان: بررسی رویکردهای گلدزیهر درباره منشأ اختلاف قرائات

صفحه: 51تا 72

نویسندگان: محمد حسین محمدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، قرائات ، گلدزیهر ، ابن مجاهد ، مصاحف عثمانی ،

4

عنوان: حکم وقف قبل از «أم» منقطعه

صفحه: 73تا 94

نویسندگان: محمد عشایری منفرد ،علی‌جان احسانی ،

کلیدواژگان: وقف کافی ، أم منقطعه ، اعراب ، جمله‌ی مستأنفه ، بل اضراب. ،

5

عنوان: بررسی حلیت غنا در تلاوت قرآن

صفحه: 95تا 117

نویسندگان: حسن زرنوشه فراهانی ،حمید ایماندار ،

کلیدواژگان: حرمت غناء ، تلاوت قرآن ، حکم و موضوع شرعی ، فقه شیعه. ،