عکس نشریه

مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی(ص) العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی مشهد

مدیر مسئول:

حسنعلی اخلاقی امیری

سردبیر:

کریم عبداللهی نژاد

مدیر اجرایی:

هادی هاشمی

ویراستار علمی :

سیدصادق حیدری

ویراستار انگلیسی :

محمدعلی واعظی

آدرس ایمیل:

fiqh.journal@gmail.com

سیدسلیمان حسینی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

شماره 35,دوره یازدهم بهار و تابستان 1396

1

عنوان: بررسی فقهی و حقوقی مرز «کودک¬آزاری» و «تنبیه کودک از سوی والدین»

صفحه: 5تا 28

نویسندگان: عارف خلیلی پاجی ،سید علیرضا میرکمالی ،علی باقری ،

کلیدواژگان: کودک ، تأدیب کودک ، کودک¬آزاری ، حدود تنبیه ، مرز کودک¬آزاری و تنبیه. ،

2

عنوان: «تلقیح مصنوعی» از منظر فقه وحقوق

صفحه: 29تا 44

نویسندگان: ساجده العبدالخانی ، سید علی موسوی ،

کلیدواژگان: تلقیح مصنوعی ، ضوابط شرعی ، نطفه ، تخمک ، اسپرم. ،

3

عنوان: تأملی فقهی بر مادۀ 851 قانون مدنی (شرط زنده متولد شدن حمل برای تملک در وصیت)

صفحه: 45تا 60

نویسندگان: ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی ،اسماعیل خدمتی ،

کلیدواژگان: وصیت ، حمل ، زنده به دنیا آمدن ، ارث ، عقد. ،

4

عنوان: گستره و ضمانت اجرای «ولایت قهری» در عقد نکاح از منظر فقه امامیه و قوانین افغانستان

صفحه: 61تا 82

نویسندگان: محمد مهدی یوسفی ،

کلیدواژگان: نکاح ، ولایت ، اذن ولی قهری ، فقه امامیه ، قانون مدنی ، قانون منع خشونت. ،

5

عنوان: بررسی قاعده «قابل تعزیر بودن هر عمل حرام» در فقه امامیه و حنفی

صفحه: 83تا 102

نویسندگان: سید مهدی حسینی ،

کلیدواژگان: تعزیر ، حرام ، قاعده ، حد. ،