عکس نشریه

مطالعات فقه امامیه

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

یعقوبعلی برجی

سردبیر:

یعقوبعلی برجی

مدیر اجرایی:

حسین عباسی

ویراستار علمی :

احمد نائینی

آدرس ایمیل:

zamzam.maarif@gmail.com

مترجم انگلیسی: جاوید اکبری

کارشناس تحریریه: محمد علی نجیبی

صفحه آرا: عبدالحکیم رحیمی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه امامیه

شماره 8,دوره اول بهار و تابستان 1396

1

عنوان: گامی در کارآمد سازی نظام مالیاتی «بررسی مقایسه‌ای میان وجوهات شرعی و مالیات حکومتی»*

صفحه: 7تا 36

نویسندگان: خالد الغفوری ،مصطفی غفوری ،

کلیدواژگان: وجوهات شرعی ، مالیات حکومتی ، مالیات ثابت ، مالیات متغیر. ،

2

عنوان: تحلیل معیار بودن سایة شاخص بر اساس مشاهدات تجربی*

صفحه: 37تا 58

نویسندگان: غلامعلی مقدم ،

کلیدواژگان: سایۀ شاخص ، تعارض علم و دین ، وقت نوافل ، پیدایش سایه‌ها ،

3

عنوان: پژوهشی در حقیقت احکام وضعی در اندیشۀ محقق اصفهانی *

صفحه: 59تا 90

نویسندگان: محمدعلی اسماعیلی ،

کلیدواژگان: احکام وضعی ، احکام تکلیفی ، جعل استقلالی ، جعل انتزاعی ، محقق اصفهانی. ،

4

عنوان: واکاوی وجوب پرداخت خمس با تمرکز به آیه 41 سوره انفال و روایات اهل‌بیت^*

صفحه: 91تا 118

نویسندگان: علی رحمانی فرد ،محمد علی نجیبی ،

کلیدواژگان: خمس ، قرآن ، شیعه ، اهل سنت ، غنیمت ،

5

عنوان: بررسی فقهی ـ حقوقی شرط فاسخ و آثار دخالت متعهد در عدم تحقق معلق‌علیه *

صفحه: 119تا 140

نویسندگان: پوریا رضی ،مِثم رامشی ،علی باقری ،

کلیدواژگان: شرط تعلیقی ، شرط فاسخ ، معلق‌علیه ، متعهد ،