عکس نشریه

قرآن پژوهی خاورشناسان

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة الصمطفی العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

حسین علوی‌مهر

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

یدالله رضانژاد امیردهی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 مدیر داخلی: نصرالله سلیمانی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن پژوهی خاورشناسان

شماره 6,دوره اول بهار و تابستان 1388

1

عنوان: خاورشناسی و دایرة‌المعارف قرآن لیدن

صفحه: 11تا 30

نویسندگان: مظفر اقبال ،

کلیدواژگان: قرآن ، خاورشناسی ، دایرة المعارف ، لیدن. ،

2

عنوان: بررسی دیدگاه‌های نولدکه در مورد رسم‌الخط و قرائت قرآن

صفحه: 31تا 60

نویسندگان: محمد جواد اسکندرلو ،سید حسن حسینی ،

کلیدواژگان: قراءات ، رسم‌الخط ، مصحف عثمانی ، سبعةاحرف ، نولدکه ، قرآن ،

3

عنوان: قرآن از نگاه دانشمندان غربی

صفحه: 62تا 72

نویسندگان: سید رضا مؤدب ،مجید دانشگر ،

کلیدواژگان: قرآن ، ماهیت ، غرب ، دانشمندان. ،

4

عنوان: بررسی دو مقاله «اقتصاد» و «علم اقتصاد» در دایرة المعارف قرآن لیدن

صفحه: 73تا 104

نویسندگان: سید محمد موسوی مقدم ،مهدی رستم نژاد ،

کلیدواژگان: علم ، اقتصاد ، قرآن ، استشراق ،

5

عنوان: مبانی نظری مستشرقان در مورد تناقضات قرآن

صفحه: 105تا 136

نویسندگان: محمد علی رضایی اصفهانی ،محمد الله حلیم اف ،

کلیدواژگان: تناقض‌ ،‌ قرآن ، مبانی مستشرقان ،