عکس نشریه

قرآن پژوهی خاورشناسان

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة الصمطفی العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

حسین علوی‌مهر

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

یدالله رضانژاد امیردهی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 مدیر داخلی: نصرالله سلیمانی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن پژوهی خاورشناسان

شماره 22,دوره سال دوازدهم بهار و تابستان 1396

1

عنوان: نقد مقاله «ابزارهایی برای مطالعه علمی قرآن» اندرو ریپین

صفحه: 9تا 18

نویسندگان: محمد علی رضایی اصفهانی ،سید کمال کشیک نویس رضوی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مطالعات ، علمی ، ابزار ، مستشرقان ، اندرو ریپین ،

2

عنوان: بررسی مقاله مراحل خلقت و مراحل حیات

صفحه: 19تا 30

نویسندگان: علیرضا نوبری ،

کلیدواژگان: قرآن ، بیولوژی خلقت ، مراحل آفرینش ، آفرینش زمین ، آدم وحوا ،

3

عنوان: نقد دیدگاه احمد خلف الله در مورد اسطوره‌ در قرآن

صفحه: 31تا 45

نویسندگان: حسین علوی مهر ،طاهره عبداللهی ،

کلیدواژگان: قرآن ، خلف الله ، قصه¬های قرآنی¬ ، قصه¬های اسطوره¬ای ، قصه¬های واقعی ، الفن القصصی ،

4

عنوان: مستشرقان و داستان‌های قرآنی

صفحه: 47تا 76

نویسندگان: عبدالحسین شورچه ،سمیرا حیاتی ،

کلیدواژگان: قرآن کریم ، داستان‌ها ، مستشرقان ، قصه‌گویی ، هنر. ،

5

عنوان: ارزیابی دیدگاه گلدزیهر درباره¬ تأثیر علم کلام، فلسفه و عرفان بر الگوسازی از پیامبر

صفحه: 77تا 104

نویسندگان: سید علی اکبر ربیع نتاج ،زینب زرگر کاظمی ،هاجر اسدی ،

کلیدواژگان: الگوسازی ، پیامبر اسلام ، علم کلام ، فلسفه ، عرفان ، گلدزیهر ،