عکس نشریه

قرآن پژوهی خاورشناسان

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة الصمطفی العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

حسین علوی‌مهر

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

یدالله رضانژاد امیردهی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 مدیر داخلی: نصرالله سلیمانی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن پژوهی خاورشناسان

شماره 5,دوره اول پاییز و زمستان 1387

1

عنوان: تحلیل مبانی و شیوه‌های تفسیر شیعه

صفحه: 9تا 38

نویسندگان: مایرم باراشر ،سید رضا مؤدب ،سید محمّد موسوی مقدم ،

کلیدواژگان: شیعه ،‌ تشیع ، قرآن ،‌ مفسران شیعه ، تفسیر ، تحریف‌ناپذیری ، مستشرقان. ،

2

عنوان: بررسی مسئله تحریف قرآن در دائرة المعارف قرآن لایدن

صفحه: 39تا 48

نویسندگان: سکینه حقانی ،محمد جواد اسکندرلو ،

کلیدواژگان: قرآن ، تحریف ، صیانت قرآن از تحریف ، مستشرق ، دائرة المعارف قرآن لایدن ،

3

عنوان: بررسی ادعاهای مستشرقان در مورد تحریف قرآن

صفحه: 49تا 64

نویسندگان: عیسی متقی زاده ،محمود خوران ،

کلیدواژگان: قرآن ، شیعه ، تحریف ، مستشرقان ،

4

عنوان: بررسی مقاله «انبیاء و نبوت»

صفحه: 65تا 81

نویسندگان: یوری روبین ،حسن رضایی ،حسین علوی‌مهر ،

کلیدواژگان: قرآن ، نبوت ، انبیاء ، وحی ، محمد ، رسالت ، بوری روبین ، مستشرقان ،

5

عنوان: بررسی مقاله حواء در دائرة المعارف الاسلامیة

صفحه: 82تا 95

نویسندگان: علیرضا نوبری ،محمد حسن زمانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، حوا ، انجیل ، تورات و آفرینش ،