عکس نشریه

مطالعات قرائت قرآن

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی ص العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات قرائت قرآن

شماره 8,دوره پنجم بهار و تابستان 1396

1

عنوان: اسباب و زمان گسترش روایت حفص

صفحه: 11تا 42

نویسندگان: قاسم بستانی ،

کلیدواژگان: روایت حفص ، اسباب و علل ، گسترش. ،

2

عنوان: پژوهشی نو در صفت قلقله

صفحه: 43تا 66

نویسندگان: محمد‌رضا شهیدی‌پور ،

کلیدواژگان: قلقله ، مراتب قلقله ، حروف قلقله ، قطب جد. ،

3

عنوان: بررسی معیار تشخیص قرائت صحیح قرآن و حجیت آن

صفحه: 67تا 92

نویسندگان: حسین علوی‌مهر ،اکبر محمودی ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائت ، حجیت قرائت ، روایت حفص از عاصم ، قرائات هفت‌گانه ، قراء سبعه. ،

4

عنوان: بررسی ترجیح قرائات در تفسیر مجمع البیان

صفحه: 93تا 116

نویسندگان: محمد‌علی مهدوی‌راد ،فاطمه حاجی اکبری ،

کلیدواژگان: طبرسی ، مجمع البیان ، قرائات ، اختلاف ، قرائات ، ترجیح قرائت. ،

5

عنوان: ارزیابی سندی روایت حفص از قرائت عاصم

صفحه: 117تا 142

نویسندگان: سیدمحمدباقر حجتی ،حامد شریفی‌نسب ،

کلیدواژگان: اعتبارسنجی ، ارزیابی سندی ، روایت حفص. ،