عکس نشریه

مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی(ص) العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی مشهد

مدیر مسئول:

حسنعلی اخلاقی امیری

سردبیر:

کریم عبداللهی نژاد

مدیر اجرایی:

هادی هاشمی

ویراستار علمی :

سیدصادق حیدری

ویراستار انگلیسی :

محمدعلی واعظی

آدرس ایمیل:

fiqh.journal@gmail.com

سیدسلیمان حسینی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

شماره 36,دوره یازدهم پاییز و زمستان 1396

1

عنوان: تأملی بر انگاره فقیهان و قانون مدنی پیرامون ماهیت «تقسیم» در شرکت حقوقی

صفحه: 5تا 28

نویسندگان: محمدصادق طباطبایی ،نفیسه جعفری ،

کلیدواژگان: شرکت حقوقی ، مال مشاع ، تقسیم ، افراز ، تمییز حق ،

2

عنوان: امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی در سیستم دادرسی افغانستان با نگاهی به فقه امامیه

صفحه: 29تا 52

نویسندگان: محمدباقر گرایلی ،سیدمحمد حسینی ،

کلیدواژگان: امنیت قضایی ، حقوق دفاعی متهم ، تضمین‌های امنیت قضایی ، دادرسی افغانستان ،

3

عنوان: بررسی‌فقهی ‌و حقوقی‌ مهریه‌ زوجۀ مسلمه غیر مدخول‌بِها

صفحه: 53تا 69

نویسندگان: جمیله افروشته ،امیرحمزه سالارزائی ،

کلیدواژگان: کفر ، مهریه ، انفساخ قبل از آمیزش ، فسخ قبل از آمیزش ، زوجه مسلمان شده. ،

4

عنوان: مطالعه تطبیقی تکرار جرم در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392

صفحه: 71تا 91

نویسندگان: نفیسه متولی‌زاده ،صدیقه گلستان‌رو ،لیلا مهرابی راد ،

کلیدواژگان: تکرار جرم ، تشدید مجازات ، فقه ، قانون مجازات ،

5

عنوان: ضرورت و مشروعیت حکومت و ولایت فقیه از منظر امام‌خمینی(ره) و میرزای نائینی(ره)

صفحه: 93تا 118

نویسندگان: سید مجید میردامادی ،

کلیدواژگان: ولایت فقیه ، حکومت اسلامی ، امام‌خمینی(ره) ، میرزای نائینی(ره). ،