عکس نشریه

مطالعات قرائت قرآن

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی ص العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات قرائت قرآن

شماره 9,دوره پنجم پاییز و زمستان 1396

1

عنوان: تأسیس نقط الاعراب توسط شیعه و نقش آن در صحت قرائت

صفحه: 11تا 31

نویسندگان: سعید رحیمی ،مژگان میرزایی ،

کلیدواژگان: قرآن ، شیعه ، کتابت ، ابوالاسود دوئلی ، نقط الاعراب ، نقطه‌گذاری ،

2

عنوان: بررسی قرائات منسوب به ائمه(ع) در سوره مائده

صفحه: 33تا 53

نویسندگان: زهره اخوان مقدم ،زهره دانشی کهن ،

کلیدواژگان: قرآن ، سوره مائده ، قرائات ، معصومان ، روایات تفسیری ،

3

عنوان: نقد دیدگاه بلاشر در زمینه گسترش قرائات

صفحه: 55تا 76

نویسندگان: محمد حسن زمانی ،محمد مهدی اله وردی¬ها ،

کلیدواژگان: قرائت ، بلاشر ، خاورشناسان ، اختلاف قرائت ، تحریف ،

4

عنوان: تحمل قرائات در مصحف امام، علل وآثار آن

صفحه: 77تا 95

نویسندگان: سید محمد میر حسینی ،سمیه صیادی ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائات ، مصحف امام ، تحمّل قرائات ،

5

عنوان: بررسی حکم سکوت و استماع شنوندگان هنگام قرائت قرآن

صفحه: 97تا 108

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی ،

کلیدواژگان: قرآن ، استماع ، سکوت ، قرائت ، حکم فقهی. ،