عکس نشریه

پژوهش‌نامه علوم انسانی اسلامی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی العالمیة

مدیر مسئول:

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر علی معصومی

سردبیر:

حضرت آیت الله علیرضا اعرافی

مدیر اجرایی:

رضا لطفی مغانجوقی

ویراستار علمی :

حجت الاسلام دکتر یوسف زاده

آدرس ایمیل:

en-eslami@miu.ac.ir

------------------------------

تلفن نشریه: 02532133385 و 02532133430

مشاوران علمی: حجج الاسلام آقایان دکتر علی همت بناری ، نصرالله سخاوتی ، دکتر جعفر رحمانی، نعمت الله پناهی و دکتر حسن یوسف زاده

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه تخصصی پژوهش‌نامه علوم انسانی اسلامی

شماره 2,دوره دوم پاییز و زمستان 1393

1

عنوان: جایگاه فقه در ترسیم الگوی اسلامی پیشرفت

صفحه: 5تا 20

نویسندگان: علیرضا اعرافی ،

کلیدواژگان: روش‌شناسی ، فقه ، نگاه اجتهادی ، علوم انسانی اسلامی ،‌ پیشرفت ، فقه پیشرفت ،

2

عنوان: علوم انسانی اسلامی، تیپ بندی رویکردها و بررسی راه حل ها با تاکید بر جامعه شناسی

صفحه: 21تا 49

نویسندگان: قاسم ابراهیمی پور ،

کلیدواژگان: علوم انسانی اسلامی ، اسلامی‌سازی ، بومی‌سازی ، جامعه‌شناسی ، دانش اجتماعی. ،

3

عنوان: شاکلۀ ارزشیِ جامعۀ آرمانی از منظر معرفت و تفکر اسلامی

صفحه: 51تا 78

نویسندگان: حسین رمضانی ،حبیب الله دانش شهرکی ،

کلیدواژگان: انسان ، جامعه ، آرمان ، جامعۀ آرمانی ، تحول ، صیرورت ، تکامل ، تعالی ، خلافة‌اللهی ،

4

عنوان: مبانی و اصول پیشرفت در قرآن کریم

صفحه: 79تا 113

نویسندگان: محمدعلی نظری ،سیدمحمد کاظم رجایی ،

کلیدواژگان: پیشرفت ، مبانی ، اصول ، معنویت ، توسعه ، قرآن ، جامعه ،

5

عنوان: درآمدی بر جامعه شناسی اسلامی (مناسبات فلسفه اجتماعی و جامعه شناسی در آرای ابن خلدون)

صفحه: 115تا 135

نویسندگان: داوود رحیمی سجاسی ،مریم رحیمی سجاسی ،

کلیدواژگان: جامعه‌شناسی اسلامی ، فلسفه اجتماعی ، روش تجربی ، روش قیاسی برهانی ، ابن خلدون. ،