عکس نشریه

پژوهش‌ های منطقه ای

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

علی عباسی

سردبیر:

حسن رضایی

مدیر اجرایی:

مصطفی رضایی

ویراستار علمی :

حسین حیدری مهذب

ویراستار انگلیسی :

ط. ملکی

آدرس ایمیل:

un_almostafa@yahoo.com

سید اکبر موسوی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

فصلنامه تخصصی پژوهش‌های منطقه‌ای

شماره 9,دوره جدید پاییز 1392

1

عنوان: جریان‌شناسی تقریب مذاهب اسلامی (بخش نخست)

صفحه: 13تا 40

نویسندگان: حسن بشارتی راد ،

کلیدواژگان: جریان‌شناسی؛ تقریب؛ مذاهب اسلامی؛ وحدت اسلامی؛ امت اسلامی؛ اخوت اسلامی؛ ،

2

عنوان: جایگاه فقه و شریعت نزد طیبیان و بهره‌های اسماعیلی

صفحه: 41تا 65

نویسندگان: عباسعلی متولیان ،

کلیدواژگان: فقه ، شریعت ، اسماعیلیه ، مستعلویه ، بهره ها ، طیبیان ،

3

عنوان: بررسی نظری هویت در تحولات اجتماعی اخیر کشورهای عربی

صفحه: 67تا 90

نویسندگان: حمید طالب ،

کلیدواژگان: کنش جمعی ، هویت ، جریان‌های اجتماعی ، شبکه‌های اجتماعی و قالب‌های شناختی ،

4

عنوان: ورود اسلام به آفریقا؛ بازخوانی سیاسی- اجتماعی

صفحه: 91تا 124

نویسندگان: سید سعید هاشمی نسب ،

کلیدواژگان: آفریقا ، ورود و گسترش اسلام ، سیر تاریخی ، عوامل اجتماعی و سیاسی. ،

5

عنوان: چالش‌های سیاسی – اجتماعی عربستان در پرتو بیداری اسلامی

صفحه: 125تا 168

نویسندگان: اسماعیل رضوانی فر ،

کلیدواژگان: عربستان سعودی ، آل‌سعود ، بیداری اسلامی ، خاورمیانه. ،