عکس نشریه

پژوهش‌ های منطقه ای

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

علی عباسی

سردبیر:

حسن رضایی

مدیر اجرایی:

مصطفی رضایی

ویراستار علمی :

حسین حیدری مهذب

ویراستار انگلیسی :

ط. ملکی

آدرس ایمیل:

un_almostafa@yahoo.com

سید اکبر موسوی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

فصلنامه تخصصی پژوهش‌های منطقه‌ای

شماره 10,دوره جدید زمستان 1392

1

عنوان: فراز و فرود جریان‌های اسلامی در ترکیه معاصر و نسبت آن با انقلاب اسلامی

صفحه: 15تا 48

نویسندگان: رسول نوروزی فیروز ،

کلیدواژگان: ترکیه ، کمالیسم ، اسلام‎گرایی ، جریان‎های اسلامی ، اسلام‎گرایان سیاسی ، اسلام‎گرایان میانه‎رو ، انقلاب اسلامی ایران. ،

2

عنوان: نظریه پخش و تأثیر حوزه‌ی علمیه‌ی قم بر معرفت سیاسی افغانستان

صفحه: 49تا 98

نویسندگان: سید آصف کاظمی ،

کلیدواژگان: معرفت سیاسی ، قم ، افغانستان ، نظریه‌ی پخش ، محوریت روحانیت در رفتار سیاسی ، شکل‌گیری احزاب. ،

3

عنوان: اسلام و جهانی‌شدن (راهبرد جهان اسلام در جهانی‌سازی جغرافیای معرفتی اسلام)

صفحه: 99تا 141

نویسندگان: سیدحسین فخر زارع ،

کلیدواژگان: اسلام ، جهانی‌شدن ، جهانی‌سازی ، جهان‌اندیشی اسلامی ، استراتژی‌های فعال ، جهان‌گرایی مهدوی. ،

4

عنوان: روشی در بررسی منطقه‌ای دین؛ هویت در جامعه‌ی متکثر دینی هند

صفحه: 143تا 167

نویسندگان: حمید طالب ،

کلیدواژگان: هویت دینی ، جوامع متکثر دینی ، روایت ، تعامل اسلام و آیین هندو ،

5

عنوان: نقدی بر کتاب ژئوپلتیک شیعه

صفحه: 169تا 210

نویسندگان: سید علیرضا عالمی ،

کلیدواژگان: ژئوپلتیک ، شیعی‌گری ، روحانیت ، اقلیت‌ها ، شیعی‌گری ایرانی ، شیعی‌گری عربی. ،