عکس نشریه

فقه اقتصادی

معرفی نشریه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

مجلة تخصصیِ انجمن فقه اقتصادی

شماره 2,دوره اول پاییز 1392

1

عنوان: نقش جهان شناسی در رفتارهای اقتصادی

صفحه: 3تا 26

نویسندگان: نوروزعلی حسینی (غزنوی) ،

کلیدواژگان: جهان ، خالق جهان ، جهان محسوس ، جهان پوشیده از حس ، اقتصاد ، رفتار‌های اقتصادی ،

2

عنوان: الگوی مصرف از دیدگاه فقهی

صفحه: 27تا 47

نویسندگان: محمد نعیم محمدی ،

کلیدواژگان: مصرف ، الگو ، فقه ، اعتدال ، اسراف ،

3

عنوان: عوامل مؤثر در فقر کشورافغانستان

صفحه: 48تا 77

نویسندگان: نوروز صابری ،

کلیدواژگان: فقر ، عوامل فقر ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، عوامل فقر در افغانستان. ،

4

عنوان: مالکیت معادن ازدیدگاه فقه امامیه

صفحه: 78تا 102

نویسندگان: محمد اعتمادی ،

کلیدواژگان: معدن ، معادن ظاهری ، معادن باطنی ، مالکیت ، فقه ، امامیه ، دولت ، مباحات عامه ، مشترکات. ،

5

عنوان: اصل صحت در معاملات

صفحه: 103تا 125

نویسندگان: محمد نادر خلیلی ،

کلیدواژگان: الصحه ، الفساد ، اصاله الصحه ، عقود ، اکل مال به باطل ، اموال ، معامله. ،