عکس نشریه

پژوهشنامه حقوق

معرفی نشریه

مدیر مسئول:

سید علی موسوی گیزابی

سردبیر:

عبدالبصیر نبی زاده

مدیر اجرایی:

محمدنعیم شریفی، عزیزالله شیخ زاده

آدرس ایمیل:

Pajuheshname@Gmail.com

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

مجله تخصصی انجمن پژوهشنامه حقوق

شماره 1,دوره اول تابستان 1390

1

عنوان: باز نگری و مبانی آن در قانون اساسی افغانستان

صفحه: 5تا 30

نویسندگان: محمد نعیم شریفی ،

کلیدواژگان: افغانستان ، بازنگری ، قانون اساسی ، ضرورت ، مبانی ، تشریفات بازنگری. ،

2

عنوان: مجلس شورای ملی افغانستان و صلاحیت نمایندگان

صفحه: 31تا 54

نویسندگان: غلام یحیی طاهری ،

کلیدواژگان: پارلمان ، مجلس ، شورای ملی ، وظایف ، صلاحیت ها ، قانون‌گذاری ، نظارت. ،

3

عنوان: حق آزادی عقیده و بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان

صفحه: 55تا 76

نویسندگان: سید محمد سجادی ،

کلیدواژگان: آزادی بیان ، تغییر عقیده ، تفتیش عقیده. ،

4

عنوان: افغانستان، جرایم و تخلفات اداری

صفحه: 77تا 117

نویسندگان: عبدالبصیر نبی‌زاده ،

کلیدواژگان: جرم ، تخلف ، اداره ، افغانستان ، حقوق اداری ، تخلفات اداری ،

5

عنوان: مسؤولیت کیفری پزشک در فقه و قوانین افغانستان و ایران

صفحه: 119تا 138

نویسندگان: محمد حسین مرادی ،

کلیدواژگان: فقه اسلامی ، طبیب ، رضایت بیمار ، اخذ برائت ، قصور پزشکی ، ابراء ، مسؤولیت. ،