عکس نشریه

THE LIGHT OF THE QUR'AN

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

نمایندگی آلبانی جامعة المصطفی العالمیة

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

THE LIGHT OF THE QUR'AN

شماره 27,دوره چهارم زمستان 1392

1

عنوان: Kur’ani depërton në të gjitha udhët e jetës

صفحه: 9تا 13

نویسندگان: Syed Ali ،

کلیدواژگان: Kur’ani ،

2

عنوان: Fundi i profetësisë

صفحه: 14تا 19

نویسندگان: Sejjid Ebul A’la Maududi ،

کلیدواژگان: profetësisë ،

3

عنوان: Qëndrimi i Muhamedit ndaj diturisë

صفحه: 20تا 27

نویسندگان: R. L. Gulick ،

کلیدواژگان: Muhamedit-Qëndrimi ،

4

عنوان: Për çdo sëmundje ka një ilaç

صفحه: 46تا 57

نویسندگان: Qani Banaj ،

کلیدواژگان: sëmundje , Molla ،

5

عنوان: Gruaja e përkushtuar

صفحه: 66تا 78

نویسندگان: Umm Idris Abduallah ،

کلیدواژگان: Gruaja , përkushtuar ،