عکس نشریه

قرآن پژوهی خاورشناسان

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة الصمطفی العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

حسین علوی‌مهر

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

یدالله رضانژاد امیردهی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 مدیر داخلی: نصرالله سلیمانی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن پژوهی خاورشناسان

شماره 15,دوره اول پاییز و زمستان 1392

1

عنوان: بررسی تفسیر قرآن به زبان آلمانی اثر پروفسور عادل تئودور خوری

صفحه: 9تا 20

نویسندگان: محمدحسن زمانی ،استفان فردریش شفر ،

کلیدواژگان: قرآن ، تفسیر ، مستشرقان ، عادل تئودور. ،

2

عنوان: بررسی مقاله «ترجمه‌های قرآن» از بوبتسین

صفحه: 21تا 48

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی ،رقیه بیرامی ،

کلیدواژگان: قرآن ، ترجمه ، ترجمه‌های قرآن ، دایرة المعارف لیدن ، مستشرقان. ،

3

عنوان: نقد نظریه برخی مستشرقان در جدا انگاری قرآن و علم

صفحه: 49تا 68

نویسندگان: محمدجواد اسکندرلو ،علی‌اکبر فراهی بخشایش ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، جداانگاری قرآن و علم ، احمد دلاّل. ،

4

عنوان: نقد ادعای مستشرقان در مورد تناقض در آیات تعدد زوجات

صفحه: 69تا 90

نویسندگان: زهره اخوان مقدم ،فرزانه پاشازاده ،

کلیدواژگان: قرآن ، مستشرقان ، شبهه تناقض ، تعدد زوجات. ،

5

عنوان: بررسی مقاله «آراء نویسندگان اروپایی درباره قرآن»

صفحه: 91تا 110

نویسندگان: Mahmud Karimi ،حامد جمالی ،

کلیدواژگان: قرآن ، خاورشناسان ، شبهات ، توماس پاتریک هیوگز. ،