عکس نشریه

مطالعات فلسفی کلامی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

دکترحسنعلی اخلاقی امیری

سردبیر:

عبدالله صادقی

مدیر اجرایی:

سیدعلی واعظ زاده

ویراستار علمی :

سیدصادق حیدری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دو فصلنامه انجمن مطالعات فلسفی کلامی

شماره 4,دوره دوم پاییز و زمستان 1392

1

عنوان: فلسفه تکلیف از منظر متکلمان

صفحه: 5تا 36

نویسندگان:

کلیدواژگان: فلسفه تکلیف ، عوض ، ثواب ، پاداش اخروی ، زندگی اجتماعی ؛ تکامل انسان. ،

2

عنوان: فلسفه تکلیف از منظر متکلمان مسلمان

صفحه: 5تا 36

نویسندگان: محمد علی فیاضی ،

کلیدواژگان: فلسفه تکلیف ، عوض ، ثواب ، پاداش اخروی ، زندگی اجتماعی ، تکامل انسان. ،

3

عنوان: بررسی حقیقت ایمان از نگاه مجتهد شبستری

صفحه: 37تا 46

نویسندگان: سید محراب‌الدین کاظمی ،

کلیدواژگان: ایمان ، تجربه دینی ، علم ، باور ، احیای دین. ،

4

عنوان: فلسفه تجدید نبوت‌ها

صفحه: 47تا 64

نویسندگان: علی حسین جعفری ،

کلیدواژگان: نبوت ، شریعت ، حکمت ، قانون ، عقل ، تکامل ، فطرت ، تحریف. ،

5

عنوان: مسئله عدل در قضا الهی

صفحه: 65تا 80

نویسندگان: نجف‌علی سعادتی ،

کلیدواژگان: امام علی ، عدل ، حسن و قبح ، قضا و قدر. ،