عکس نشریه

مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه(ص)

مدیر مسئول:

یعقوبعلی برجی

سردبیر:

محمد فاکر میبدی

مدیر اجرایی:

حسین عباسی

ویراستار علمی :

احمد نائینی

آدرس ایمیل:

zamzam.maarif@gmail.com

 

کارشناس تحریریه: محمد علی نجیبی

صفحه آرا: عبدالحکیم رحیمی

مترجم انگلیسی: جاوید اکبری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

شماره 2,دوره دوم بهار و تابستان 1393

1

عنوان: جرح راوی، با معیار مذهب راوی، از منظر فریقین*

صفحه: 5تا 28

نویسندگان: عبدالله علی‌نژاد ،

کلیدواژگان: جرح راوی؛ مذهب راوی؛ شیعه؛ اهل سنت. ،

2

عنوان: بررسی نقدی – تطبیقی در تقسیم شیوه‌های (المناهج)

صفحه: 29تا 64

نویسندگان: خالد الغفوری ،

کلیدواژگان: روش؛ گرایش؛ شیوه؛ تفسیر؛ تقسیم ،

3

عنوان: بررسی تطبیقی کاربرد مهم‌ترین آیات الاصول در مبحث مفاهیم اصول فقه

صفحه: 65تا 108

نویسندگان: محمد فاکر میبدی ،کامران اویسی ،

کلیدواژگان: آیات اصولی؛ قرآن و علم اصول؛ کاربرد آیات؛ مفاهیم؛ اصول فقه ،

4

عنوان: بررسی تطبیقی آیه مباهله با رویکرد تبیین فضائل اهل‌بیت^

صفحه: 109تا 132

نویسندگان: حسین ساجدی ،محمدرضا سازمند ،

کلیدواژگان: مباهله؛ عظمت؛ قرآن؛ اهل‌بیت؛ شبهات؛ تطبیقی ،

5

عنوان: نقش «اولوا بقیه» در تغییرات اجتماعی از منظر قرآن کریم

صفحه: 133تا 158

نویسندگان: محمدیعقوب بشوی ،اکبر میرسپاه ،

کلیدواژگان: اولوا بقیه؛ تغییرات اجتماعی؛ کارگزاران تغییر اجتماعی؛ مکانیسم تغییر اجتماعی؛ نهی از فساد ،