عکس نشریه

مطالعات فقه تربیتی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی ص العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی فقه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فقه تربیتی

شماره 1,دوره اول بهار و تابستان 1393

1

عنوان: خانواده و تغذیه دانش‌آموزان

صفحه: 5تا 42

نویسندگان: محمدقاسم رجایی ،

کلیدواژگان: تربیت ، فقه تربیتی ، خانواده ، فرزند ، دانش‌آموز ، تغذیه ،

2

عنوان: عدالت‌ورزی میان فرزندان؛ بررسی فقهی*

صفحه: 43تا 78

نویسندگان: علیرضا اعرافی ،احمد شهامت ،

کلیدواژگان: عدالت‌ ، ظلم ، مساوات ، مواسات ، تفاوت‌گذاری ، تبعیض ، فرزندپروری ،

3

عنوان: بررسی نقش حکومت اسلامی در تربیت دینی با تأکید بر عهد‌نامه مالک اشتر

صفحه: 79تا 110

نویسندگان: صمد سعید مشیرآبادی ،

کلیدواژگان: تربیت دینی ، اصلاح ، حکومت اسلامی ، حاکم ، مالک اشتر ،

4

عنوان: بررسی فقهی مشورت والدین در مورد تربیت فرزندان

صفحه: 111تا 140

نویسندگان: علیرضا اعرافی ،ستار همتی ،

کلیدواژگان: مشورت ، تربیت ، والدین ، فرزندان ،

5

عنوان: بررسی فقهی تفکیک جنسیتی

صفحه: 141تا 178

نویسندگان: احمد امامی‌راد ،

کلیدواژگان: تفکیک ، جنسی ، جنسیتی ، جنیست ، تفکیک جنسیتی ،