عکس نشریه

پژوهش‌ های منطقه ای

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

علی عباسی

سردبیر:

حسن رضایی

مدیر اجرایی:

مصطفی رضایی

ویراستار علمی :

حسین حیدری مهذب

ویراستار انگلیسی :

ط. ملکی

آدرس ایمیل:

un_almostafa@yahoo.com

سید اکبر موسوی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

فصلنامه تخصصی پژوهش‌های منطقه‌ای

شماره 2,دوره اول تابستان و پاییز 1388

1

عنوان: تصوف در آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه

صفحه: 15تا 67

نویسندگان: سید محمد طاهری ـ سید سعید هاشمی نسب ،

کلیدواژگان: تصوف ، فرهنگ اسلامی ، رقیب‌شناسی ، راهکارها ،

2

عنوان: عاشورا در فرهنگ آلبانی

صفحه: 68تا 86

نویسندگان: محمد قربان پور ،

کلیدواژگان: آلبانی ، عاشورا ، علوی‌ها ، ادبیات عاشورایی ، آداب و رسوم. ،

3

عنوان: نگاهی به جامعه مسلمانان بریتانیا

صفحه: 87تا 107

نویسندگان: عبدالکریم صادق دوست ،

کلیدواژگان: مسلمانان بریتانیا ، مهاجران آسیایی ، مراکز اسلامی ، هویت اسلامی در غرب. ،

4

عنوان: فرهنگ پاکستان

صفحه: 107تا 132

نویسندگان: گروه مترجمین صراط ،

کلیدواژگان: پاکستان ،

5

عنوان: بررسی اجمالی فرقه ذِکریه

صفحه: 133تا 164

نویسندگان: محمد اسدی ،

کلیدواژگان: فرقه ، فرقه ذکریه ، پاکستان ، قوم بلوچ ، بلوچستان ، عقاید ذکری‌ها ، کوه مراد ،