عکس نشریه

پژوهش‌ های منطقه ای

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

علی عباسی

سردبیر:

حسن رضایی

مدیر اجرایی:

مصطفی رضایی

ویراستار علمی :

حسین حیدری مهذب

ویراستار انگلیسی :

ط. ملکی

آدرس ایمیل:

un_almostafa@yahoo.com

سید اکبر موسوی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

فصلنامه تخصصی پژوهش‌های منطقه‌ای

شماره 5,دوره اول پاییز و زمستان 1389

1

عنوان: بحران بحرین

صفحه: 19تا 38

نویسندگان: سید سعید هاشمی‌نسب ،

کلیدواژگان: بحرین ،

2

عنوان: تنوّع قومی، فرهنگی و زبانی در افغانستان(1)

صفحه: 39تا 80

نویسندگان: علی نجفی ،

کلیدواژگان: افغانستان ،

3

عنوان: نقش و تأثیر علما بر رسانه‌های گروهی در شبه جزیره مالزی

صفحه: 81تا 100

نویسندگان: محمد یوسف حسین ،

کلیدواژگان: مالزی ،

4

عنوان: تجربه تلویزیونی جهانی در شبه جزیره مالزی

صفحه: 101تا 112

نویسندگان: محمد یوسف حسین ،

کلیدواژگان: مالزی ،

5

عنوان: فرهنگ تونس

صفحه: 113تا 135

نویسندگان: گروه مترجمین صراط ،

کلیدواژگان: تونس ،