عکس نشریه

قرآن و علم

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

سید حمید جزائری

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

نصرالله سلیمانی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 

مدیر داخلی: یدالله رضانژاد امیردهی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن و علم

شماره 12,دوره اول بهار و تابستان 1392

1

عنوان: مبانی روش‌شناختی قرآن در علوم تجربی و تأثیر آن بر دانشمندان مسلمان

صفحه: 11تا 29

نویسندگان: حسین خوشدل فرد ،

کلیدواژگان: قرآن ، علم ، علوم تجربی ، روش ،

2

عنوان: روش‌شناسی تفسیر حقوقی قرآن

صفحه: 31تا 55

نویسندگان: محمد علی رضایی اصفهانی ،ناصر دمیاطی ،

کلیدواژگان: قرآن ، روش‌شناسی ، تفسیر ، تشریع ، فقه ، حقوق ، تفسیر حقوقی. ،

3

عنوان: مبانی تفسیر اجتماعی قرآن کریم

صفحه: 57تا 78

نویسندگان: سید رضا مؤدب ،مجتبی روحانی زاده ،

کلیدواژگان: قرآن ، تفسیر ، تفسیر اجتماعی ، مبانی تفسیر اجتماعی ،

4

عنوان: مبانی و ساختار نظام فرهنگی از منظر قرآن کریم

صفحه: 79تا 107

نویسندگان: محمد رضا آقایی ،نصرالله نظری ،

کلیدواژگان: قرآن ، مبانی ، ساختار فرهنگ ، نظام فرهنگی ، نظام اجتماعی ،

5

عنوان: مبانی سیاسی قرآن کریم در تفاسیر

صفحه: 109تا 124

نویسندگان: غلامرضا بهروزی لک ،مصطفی دهقانی فیروزآبادی ،

کلیدواژگان: قرآن ، مبانی ، سیاست ، عدالت. ،