عکس نشریه

قرآن و علم

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

سید حمید جزائری

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

نصرالله سلیمانی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 

مدیر داخلی: یدالله رضانژاد امیردهی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن و علم

شماره 14,دوره اول بهار و تابستان 1393

1

عنوان: نسبت دستاوردهای علمی با آموزه‌های قرآن از منظر علامه طباطبایی

صفحه: 11تا 38

نویسندگان: علیرضا رستمی هرانی ،محمدرضا مهدوی یگانه ،

کلیدواژگان: قرآن ، علوم تجربی ، تفسیر علمی ، اعجاز علمی ، علامه طباطبایی ،

2

عنوان: عامل باروری در قرآن

صفحه: 39تا 62

نویسندگان: غلامرضا نورمحمدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، عامل باروری ، پیدایش ، جنین ، مایع ، منی. ،

3

عنوان: بهداشت از منظر قرآن کریم

صفحه: 63تا 84

نویسندگان: عباسعلی واشیان ،

کلیدواژگان: قرآن ، بهداشت ، توان‌بخشی ، سلامت ،

4
5

عنوان: آثار روحی و روانی ایمان در قرآن

صفحه: 121تا 136

نویسندگان: عباس الهی ،

کلیدواژگان: قرآن ، ایمان ، روان ، روح ، آثار فردی ، آثار اجتماعی. ،