عکس نشریه

قرآن پژوهی خاورشناسان

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة الصمطفی العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

حسین علوی‌مهر

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

یدالله رضانژاد امیردهی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 مدیر داخلی: نصرالله سلیمانی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن پژوهی خاورشناسان

شماره 16,دوره اول بهار و تابستان 1393

1

عنوان: نقد تحلیل پدیدارشناسانه وات از وحی قرآن و نبوت پیامبر اسلام

صفحه: 9تا 36

نویسندگان: محمد کاظم شاکر ،سید محمد موسوی مقدم ،

کلیدواژگان: پیامبر اسلام ، وحی ، نبوت ، خاورشناسان ، ویلیام مونتگمری وات. ،

2

عنوان: رویکرد مستشرقان پیرامون نسخ در قرآن

صفحه: 37تا 52

نویسندگان: محمد امامی ،مصطفی احمدی ،

کلیدواژگان: قرآن ، نسخ ، خاورشناسان ، علوم قرآن ،

3

عنوان: نقد پژوهش شاک درباره «آدم و حوا»

صفحه: 53تا 66

نویسندگان: حسن رضایی هفتادر ،کوثر یوسفی ،سمانه صنعت‌گر ،

کلیدواژگان: قرآن ، دایرة المعارف قرآن لیدن ، کرنیلیا شاک ، آدم ، حوا. ،

4

عنوان: بررسی مقاله «نقد حدیث» رابسون در دایرة المعارف اسلام

صفحه: 67تا 84

نویسندگان: مهدی رستم‌نژاد ،محمد جواد اسکندرلو ،

کلیدواژگان: حدیث ، نقد حدیث ، تدوین ، رابسون ، دائرة المعارف اسلام. ،

5

عنوان: بررسی دیدگاه مستشرقان درباره ازدواج پیامبر اکرم با زینب

صفحه: 85تا 108

نویسندگان: محمدتقی دیاری بیدگلی ،یالچین علی‌اف ،

کلیدواژگان: قرآن ، پیامبر اسلام ، ازدواج‌های پیامبر ، زید بن حارثه ، زینب بنت جحش ، خاورشناسان. ،