عکس نشریه

مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی(ص) العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی مشهد

مدیر مسئول:

حسنعلی اخلاقی امیری

سردبیر:

کریم عبداللهی نژاد

مدیر اجرایی:

هادی هاشمی

ویراستار علمی :

سیدصادق حیدری

ویراستار انگلیسی :

محمدعلی واعظی

آدرس ایمیل:

fiqh.journal@gmail.com

سیدسلیمان حسینی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

شماره 28,دوره هفتم پاییز و زمستان 1392

1

عنوان: بررسی جایگاه فقهی و حقوقی تعهّد به ازدواج

صفحه: 5تا 25

نویسندگان:

کلیدواژگان: وعده ازدواج ، تعهّد به ازدواج ، ماده 1035 قانون مدنی ، حقوق ایران ، فقه امامی. ،

2

عنوان: اهانت به مقدسات ادیان الهی در فقه امامیه و رابطه آن با آزادی بیان

صفحه: 27تا 47

نویسندگان:

کلیدواژگان: اهانت ، مقدسات ، ادیان الهی ، اسلام ،

3

عنوان: اصول اهل سنت

صفحه: 49تا 72

نویسندگان:

کلیدواژگان: دانش اصول ، اهل سنت ، متکلمان ، فقها ، فقه ،

4

عنوان: بررسی اجمالی قاعده الزام

صفحه: 73تا 96

نویسندگان:

کلیدواژگان: قاعده ، الزام ، غیر مسلمانان ، سنی ، شیعه ، آیات ، روایات ،

5

عنوان: تروریسم دولتی آمریکا پس از 11 سپتامبر و نقض فاحش حقوق بشر

صفحه: 97تا 117

نویسندگان:

کلیدواژگان: تروریسم ، تروریسم دولتی ،11 سپتامبر ، جنگ علیه ترور ، زندان ابوغُریب ،