عکس نشریه

قرآن و علم

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

سید حمید جزائری

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

نصرالله سلیمانی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 

مدیر داخلی: یدالله رضانژاد امیردهی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن و علم

شماره 13,دوره اول پاییز و زمستان 1392

1

عنوان: بررسی دیدگاه بنت الشاطی در انکار اعجاز علمی قرآن

صفحه: 9تا 32

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی ،نفیسه فقیهی مقدس ،

کلیدواژگان: قرآن ، اعجاز ، اعجاز بیانی ، اعجاز علمی ، بنت الشاطی. ،

2

عنوان: جامعیت قانون‌گذاری قرآن در حوزه خانواده

صفحه: 33تا 48

نویسندگان: مرضیه محصص ،

کلیدواژگان: قرآن ، معجزه ، اعجاز تشریعی ، خانواده ، قانون‌گزاری. ،

3

عنوان: حکمت تحریم گوشت خوک در قرآن، حدیث و علم

صفحه: 49تا 70

نویسندگان: حسینعلی علایی ،

کلیدواژگان: قرآن ، خوک ، خوردنی‌های حرام ، اعجاز تشریعی. ،

4
5

عنوان: بررسی اعجاز روان‌شناختی قرآن

صفحه: 96تا 126

نویسندگان: سید محمود مرویان حسینی ،سید ابوذر حسینی ،

کلیدواژگان: قرآن ، روان‌شناسی ، اعجاز علمی ، اعجاز روان‌شناختی ، شخصیت سالم ،