عکس نشریه

مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی(ص) العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی مشهد

مدیر مسئول:

حسنعلی اخلاقی امیری

سردبیر:

کریم عبداللهی نژاد

مدیر اجرایی:

هادی هاشمی

ویراستار علمی :

سیدصادق حیدری

ویراستار انگلیسی :

محمدعلی واعظی

آدرس ایمیل:

fiqh.journal@gmail.com

سیدسلیمان حسینی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

شماره 29,دوره هشتم بهار و تابستان 1393

1

عنوان: تحلیل حقوقی جرم مزاحمت نسبت به بانوان در ایران

صفحه: 5تا 24

نویسندگان:

کلیدواژگان: مزاحمت ، توهین ، تعرض ، پیشگیری وضعی ، پیشگیری اجتماعی ، رویه قضایی ،

2

عنوان: استنباط حکم سابّ النبی ص از ابعاد سه گانه سنّت اسلامی

صفحه: 25تا 44

نویسندگان:

کلیدواژگان: حدیث ، سابّ النبی ص ، حکم ، سنّت ، دشنام ، اهانت ، شتم ،

3

عنوان: بررسی تطبیقی رفع عیب کالا در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا "وین1980

صفحه: 45تا 65

نویسندگان:

کلیدواژگان: تعمیر کالا ، عدم مطابقت ، عیب ، فسخ ، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ،

4

عنوان: بررسی تأثیر زمان و مکان در احکام و تعارض احادیث فقهی

صفحه: 67تا 88

نویسندگان:

کلیدواژگان: احادیث فقهی ، تعارض ادلّه ، زمان و مکان. ،

5

عنوان: دامنه ریاست زوج در امور غیرمالی زوجه

صفحه: 89تا 105

نویسندگان:

کلیدواژگان: امور غیرمالی ، نظارت بر معاشرت ، اشتغال زوجه ، تنبیه همسر. ،