عکس نشریه

مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی(ص) العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی مشهد

مدیر مسئول:

حسنعلی اخلاقی امیری

سردبیر:

کریم عبداللهی نژاد

مدیر اجرایی:

هادی هاشمی

ویراستار علمی :

سیدصادق حیدری

ویراستار انگلیسی :

محمدعلی واعظی

آدرس ایمیل:

fiqh.journal@gmail.com

سیدسلیمان حسینی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

شماره 26,دوره هشتم پاییز 1392

1

عنوان: نقد پندار غیرمعرفت بخشی امثال قرآن

صفحه: 3تا 30

نویسندگان: سیدعلی حسینی ،

کلیدواژگان: قرآن ، امثال ، معرفت بخشی ، معناداری ، رمز انگاری ،

2

عنوان: بصیرت در قرآن

صفحه: 31تا 62

نویسندگان: محمد رفیق جواهری ،

کلیدواژگان: قرآن ، بصیرت ، یقین ، عبرت ، اختلاف فکری و سیاسی ،

3

عنوان: فطرت انسان در قرآن

صفحه: 63تا 86

نویسندگان: محمد علی کریمی ،

کلیدواژگان: فطرت ، انسان ، حنیف ، صبغه. ،

4

عنوان: ترجیح روایت «ابوبکر شعبه بن عیاش» بر روایت «حفص» از قرائت عاصم در تفسیر مجمع البیان

صفحه: 87تا 106

نویسندگان: زینب علوی ،

کلیدواژگان: طبرسی ، مجمع البیان ، حفص ، شعبه بن عیاش ، قرائات ، ترجیح. ،

5

عنوان: زبان قرآن از نگاه شهید مطهریرحمه الله

صفحه: 107تا 128

نویسندگان: فریحه مأمورزاده ،

کلیدواژگان: زبان قرآن ، زبان دل ، زبان عقل. ،