عکس نشریه

مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی(ص) العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی مشهد

مدیر مسئول:

حسنعلی اخلاقی امیری

سردبیر:

کریم عبداللهی نژاد

مدیر اجرایی:

هادی هاشمی

ویراستار علمی :

سیدصادق حیدری

ویراستار انگلیسی :

محمدعلی واعظی

آدرس ایمیل:

fiqh.journal@gmail.com

سیدسلیمان حسینی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

شماره 25,دوره هفتم بهار 1392

1

عنوان: انسان کامل از منظر ابن‌عربی و امام‌خمینی‌رحمه‌الله

صفحه: 3تا 28

نویسندگان: ابوالفضل کیاشمشکی ،علاءالدین ملک‌اف ،

کلیدواژگان: انسان کامل ، ولیّ ، وجود منبسط ، ابن‌عربی ، امام‌خمینی‌رحمه‌الله ،

2

عنوان: عرفی‌شدن دین در تفکر اخلاقی کانت

صفحه: 29تا 50

نویسندگان: رحیم دهقان سیمکانی ،

کلیدواژگان: کانت ، جایگاه دین ، عرفی شدن ، اخلاق ، عقل گرایی ، لاادریگری. ،

3

عنوان: بررسی تطبیقی حقیقت وحی از دیدگاه علامه‌طباطباییرحمه الله و حسن حنفی

صفحه: 51تا 82

نویسندگان: هناء مدنی ،

کلیدواژگان: علامه طباطبایی ، حسن حنفی ، نبوت ، وحی ، تجربه دینی ، معجزه. ،