عکس نشریه

مطالعات قرائت قرآن

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی ص العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات قرائت قرآن

شماره 1,دوره اول پاییز و زمستان 1392

1

عنوان: آوا و آهنگ قرآن (ظرفیت‌ها و کارکردها)

صفحه: 11تا 34

نویسندگان: ابوالفضل خوش‌منش ،

کلیدواژگان: قرآن ، زبان قرآن ، صوت قرآن ، آوای قرآن ، آهنگ قرآن ،

2

عنوان: انتخاب قرائات از دیدگاه امین الاسلام طبرسی

صفحه: 35تا 56

نویسندگان: کریم پارچه‌باف دولتی ،

کلیدواژگان: قرآن ، علم قرائات قرآن ، مجمع البیان ، جوامع الجامع ، طبرسی ، تاریخ قرائات. ،

3

عنوان: هندسه آوایی تلاوت قرآن

صفحه: 57تا 76

نویسندگان: محمدرضا ستوده‌نیا ،حسن فروغی ،

کلیدواژگان: قرآن ، آوا ، آواشناسی ، تلاوت ، قرائت ، صوت ،

4

عنوان: رابطه معناشناسی با آواشناسی

صفحه: 77تا 98

نویسندگان: محمود شکیب انصاری ،مهدی داغله ،

کلیدواژگان: قرآن ، آواشناسی ، معناشناسی ، آهنگ گفتار ، هجا ، واج ،

5

عنوان: رابطه قرائات و بیانات تفسیری

صفحه: 99تا 118

نویسندگان: مهدی رستم‌نژاد ،

کلیدواژگان: قرآن ، قرائت تنزیلی ، قرائت تفسیری ، اختلاف قرائت ، قرائات ،