عکس نشریه

پژوهش‌ های منطقه ای

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

علی عباسی

سردبیر:

حسن رضایی

مدیر اجرایی:

مصطفی رضایی

ویراستار علمی :

حسین حیدری مهذب

ویراستار انگلیسی :

ط. ملکی

آدرس ایمیل:

un_almostafa@yahoo.com

سید اکبر موسوی

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

فصلنامه تخصصی پژوهش‌های منطقه‌ای

شماره 12,دوره جدید تابستان 1393

1

عنوان: بازخوانی ضرورت وحدت اسلامی از منظر قرآن

صفحه: 17تا 30

نویسندگان: حسن رضایی ،

کلیدواژگان: اتحاد ، راه‌کارهای وحدت ، ارزش‌های اسلامی ، موانع اتحاد ، فرقه‌گرایی ، قومیت‌گرایی. ،

2

عنوان: آسیب‌شناسی بیداری اسلامی از منظر امام خمینی(ره)

صفحه: 31تا 74

نویسندگان: سید محمدجواد قربی ،

کلیدواژگان: بیداری اسلامی ، امام خمینی(ره) ، آسیب شناسی ، موانع درونی و بیرونی ، انقلاب اسلامی. ،

3

عنوان: راهبرد فرهنگی آمریکا و انجوها در افغانستان

صفحه: 75تا 116

نویسندگان: یوسف عارفی ،

کلیدواژگان: راهبرد ، فرهنگ ، جامعه ، انتقال فرهنگی ، اشاعه فرهنگی و تغییرات فرهنگی. ،

4

عنوان: راهبردهای جریان‌های شیعی در فرایند سیاسی افغانستان (با تأکید بر تحلیل انتخابات ریاست جمهوری 1393)

صفحه: 117تا 150

نویسندگان: عبدالعلی حسنی ،

کلیدواژگان: راهبرد ، جریان ، شیعه ، سیاست ، افغانستان ، انتخابات. ،

5

عنوان: تکثر رسانه‌ها و تأثیر آن بر فرهنگ آینده‌ی افغانستان

صفحه: 151تا 184

نویسندگان: محمدعیسی رحیمی ،

کلیدواژگان: رسانه ، فرهنگ ، افغانستان ، آینده ، صنایع فرهنگی و کارکرد. ،