عکس نشریه

HIKMET

معرفی نشریه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

HIKMET

شماره 3,دوره اول پاییز 1391

1

عنوان: آلبانی در نگاه سیاحات نامه "اولیا چلبی"

صفحه: 3تا 12

نویسندگان: Feti ،

کلیدواژگان: سیاحتنامه ،

2

عنوان: رخدادهای قبل از جنگ کوزوو در کتاب "هشت بهشت" " ادریس بدلیسی"

صفحه: 14تا 20

نویسندگان: Salih ،

کلیدواژگان: ادریس بطلیسی ، جنگ کوزوو ، عثمانی ها ،

3

عنوان: دوره گسترش رسم الخط عربی در بالکان

صفحه: 53تا 68

نویسندگان: Isa ،

کلیدواژگان: رسم الخط عربی ، بالکان ، قرآن ،

4

عنوان: عناصر اسطوره ای و دینی در سروده¬های قومی آلبانیایی

صفحه: 69تا 78

نویسندگان: Prof. dr. Adem Zejnullahu ،

کلیدواژگان: دیو ماروون ، شیخ عبدالله ، پیگامبر ، ،

5

عنوان: نگاه تطبیقی به جهانبینی گوته و حافظ (2)

صفحه: 79تا 92

نویسندگان: Prof. dr. Baha’oddin Horrëmshahi ،

کلیدواژگان: حافظ ، گوته ، ادبیات ،