عکس نشریه

مطالعات فقه تربیتی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی ص العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی فقه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فقه تربیتی

شماره 01,دوره اول(راه تربیت) پاییز 1384

1

عنوان: نگاهی گذرا بر و دستارودهای آن » دفتر مطالعات تربیتی « پیشینه و سیر فعالیت

صفحه: 5تا 30

نویسندگان: حسن عسگری ، حسین شفیعی زاده ،

کلیدواژگان: نظام مند ، مجموعه روشمند ، اخلاق ،

2

عنوان: تربیت دینی

صفحه: 31تا 45

نویسندگان: علی رضا اخلاقی ،

کلیدواژگان: اولویت ، ارزش ها ، تئوری ،

3

عنوان: تعلیم و تربیت دینی پرسش های انسان معاصر

صفحه: 46تا 70

نویسندگان: محمد مرادی افوسی ،

کلیدواژگان: تجربه دینی ، انتخاب دین ، ایمان انتخابی ،

4

عنوان: تأملی در چیستی، ضرورت و مشکلات تربیت دینی

صفحه: 71تا 82

نویسندگان: مهدی بنایی ،

کلیدواژگان: دین ، تربیت ، مشکلات ،

5

عنوان: جایگاه محبت در نظام اخلاقی و تربیتی اسلام

صفحه: 83تا 100

نویسندگان: رضا حبیبی ،

کلیدواژگان: محبت ، عشق ، نظام اخلاقی و تربیتی ،