عکس نشریه

مطالعات فقه تربیتی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی ص العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی فقه

جستجو در نشریه

جستجوی پیشرفته

دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فقه تربیتی

شماره 03,دوره دوم(راه تربیت) تابستان و پاییز 1386

1

عنوان: تربیت اخلاقی و تربیت عملی

صفحه: 5تا 25

نویسندگان: علی کوچکی ،

کلیدواژگان: آموزش اخلاقی, آموزش, نگرش عملی ،

2

عنوان: روش های تربیت عرفانی

صفحه: 26تا 40

نویسندگان: عبدالرضا مهاجر ،

کلیدواژگان: حقیقت, عشق, زندگی, ،

3

عنوان: نظام اخلاق اسلامی از دیدگاه استاد مصباح با تأکید بر مبانی و روش ها

صفحه: 41تا 60

نویسندگان: تقی تبک ،

کلیدواژگان: ایده‌ها, سیستم ارزشی, اخلاقی ،

4

عنوان: بررسی روش های تدریس در برنامه درسی سطح یک حوزه

صفحه: 61تا 85

نویسندگان: سید جواد قندیلی ،

کلیدواژگان: پرشسنامه ، تحقیقات ، امتحانات ،

5

عنوان: آسیب شناسی متون حوزه از منظر کم توجهی به آموزه های اخلاقی

صفحه: 85تا 103

نویسندگان: محمد حسین حیدری ،

کلیدواژگان: ضرورت ، پرورش, رهبری جامعه ،