عکس نشریه

پژوهش‌ های منطقه ای

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

علی عباسی

سردبیر:

حسن رضایی

مدیر اجرایی:

مصطفی رضایی

ویراستار علمی :

حسین حیدری مهذب

ویراستار انگلیسی :

ط. ملکی

آدرس ایمیل:

un_almostafa@yahoo.com

سید اکبر موسوی

هیئت تحریریه

  حسن رضایی
عضو هیأت علمی پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی  محسن میری
عضو هیأت علمی پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی  غلامرضا بهروزی لک
عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)  علی عباسی
معاون پژوهش جامعه المصطفی العالمیه و رئیس پژوهشگاه بین المللی المصطفی  نجف لکزایی
عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)  محمد جواد نوروزی
عضو هیأت علمی مؤسسه آ.پ امام خمینی(ره)  محسن منطقی
عضو هیأت علمی مؤسسه آ.پ امام خمینی(ره)