عکس نشریه

پژوهش‌نامه علوم انسانی اسلامی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی العالمیة

مدیر مسئول:

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر علی معصومی

سردبیر:

حضرت آیت الله علیرضا اعرافی

مدیر اجرایی:

رضا لطفی مغانجوقی

ویراستار علمی :

حجت الاسلام دکتر یوسف زاده

آدرس ایمیل:

en-eslami@miu.ac.ir

------------------------------

تلفن نشریه: 02532133385 و 02532133430

مشاوران علمی: حجج الاسلام آقایان دکتر علی همت بناری ، نصرالله سخاوتی ، دکتر جعفر رحمانی، نعمت الله پناهی و دکتر حسن یوسف زاده

هیئت تحریریه

  آیت الله علیرضا اعرافی
رئیس جامعة المصطفی العالمیه (ص)

دانشیار فقه و اصول جامعة المصطفی العالمیه (ص)

  حسن آقا نظری


استاد تمام اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

  حمید پارسانیا


دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

  ابوالفضل ساجدی


دانشیار فلسفه دین موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)

  احمدحسین شریفی


دانشیار فلسفه موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)

  علی عباسی


استادیار فلسفه جامعة المصطفی (ص)

  علی معصومی


استادیار اقتصاد موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)