عکس نشریه

قرآن پژوهی خاورشناسان

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة الصمطفی العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

حسین علوی‌مهر

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

یدالله رضانژاد امیردهی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 مدیر داخلی: نصرالله سلیمانی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

هیئت تحریریه

  حامد آلگار
استاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا ـ آمریکا
University of California, USA


  محمد‌جواد اسکندرلو‌
استادیار جامعة ‌المصطفی
Al-Mustafa International University, Iran


  مظفر اقبال
استاد دانشگاه مک‌گیل ـ کانادا
Founder-president of the Center for Islam and Science, Canada


  محسن الویری
استادیار دانشگاه امام صادق
University of Imam Sadegh, Tehran


  لبیب بیضون
استاد دانشگاه دمشق ـ سوریه
University of Damascus, Syria


  عمان پاکیز
دانشگاه لیدن ـ هلند
Leiden University, Netherlands


  اکرم چودهری
استاد دانشگاه پنجاب، لاهور ـ پاکستان
Panjab University, Lahoor - Pakistan


  محمدتقی دیاری
دانشیار دانشگاه قم
University of Qom, Iran


  محمدعلی رضایی اصفهانی
دانشیار جامعة المصطفی
Al-Mustafa International University, Iran


  محمدحسن زمانی
استادیار جامعة المصطفی
Al-Mustafa International University, Iran


  محمدکاظم شاکر
استاد دانشگاه قم
University of Qom, Iran


  یحیی علوی (کریستین بونو)
دانشگاه سوربن ـ فرانسه
Surboon University - France


  حسین علوی‌مهر
استادیار جامعة المصطفی
Al-Mustafa International University, Iran


  محمد فاکر میبدی
دانشیار جامعة المصطفی
Al-Mustafa International University, Iran


  قاسم کاکایی
استاد دانشگاه شیراز
University of Shiraz, Iran


  مجید معارف
استاد دانشگاه تهران
University of Tehran, Iran


  سیدرضا مؤدب
استاد دانشگاه قم و عضو هیئت علمی
University of Qom, Iran


  عبدالجبار ناجی
استاد گروه مطالعات تاریخی بیت‌الحکمه بغداد
Historical Studies of Bayt Al-hikma, Iraq - Baghdad


  فتح الله نجارزادگان
استاد دانشگاه تهران
University of Tehran, Iran