عکس نشریه

قرآن و علم

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

سید حمید جزائری

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

نصرالله سلیمانی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 

مدیر داخلی: یدالله رضانژاد امیردهی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

هیئت تحریریه

  حامد آلگار
استاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا ـ آمریکا
University of California, USA


  مظفر اقبال
استاد دانشگاه مک‌گیل ـ کانادا
Founder-president of the Center for Islam and Science, Canada


  عبدالکریم بی‌آزار شیرازی
دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی
University of Islamic Madhahib, Tehran


  لبیب بیضون
استاد دانشگاه دمشق ـ سوریه
University of Damascus, Syria


  عمان پاکیز
دانشگاه لیدن ـ هلند
Leiden University, Netherlands


  اکرم چودهری
استاد دانشگاه پنجاب، لاهور ـ پاکستان
Panjab University, Lahor (Pakistan)


  محمدتقی دیاری
دانشیار دانشگاه قم
University of Qom


  محمدعلی رضایی اصفهانی
دانشیار جامعه المصطفی
Al-Mustafa International University


  محمدکاظم شاکر
استاد دانشگاه قم
University of Qom, Iran


  یحیی علوی (بوتو)
دانشگاه سوربن ـ فرانسه
Surboon University, France


  محمد فاکر میبدی
دانشیار جامعة المصطفی
Al-Mustafa International University, Iran


  قاسم کاکایی
استاد دانشگاه شیراز
University of Shiraz, Iran


  مجید معارف
استاد دانشگاه تهران
Professor of the University of Tehran


  سیدرضا مؤدب
استاد دانشگاه قم و عضو هیئت علمی
University of Qom, Iran


  عبدالجبار ناجی
استاد گروه مطالعات تاریخی بیت‌الحکمه بغداد
Historical Studies of Bayt al-hikma, Iraq - Baghdad


  فتح‌الله نجارزادگان
استاد دانشگاه تهران
University of Tehran, Iran


  علی همّت بناری
استادیار جامعه المصطفی
al Mustafa International University