عکس نشریه

پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی(ص) العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

مدیر مسئول:

دکتر محمد مهدی صفورایی پاریزی

سردبیر:

دکتر علی نقی فقیهی

مدیر اجرایی:

سکینه شفیعی

ویراستار علمی :

حسن حیدرزاده

آدرس ایمیل:

iswf.mags@miu.ac.ir


 پایگاه های نمایه شده

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی:

www.sid.ir

پایگاه اطلاعات نشریات کشور:

www.magiran.com

پایگاه مجلات تخصصی نور:

www.noormags.ir

هیئت تحریریه

  حمید پارسا نیا
دانشیار دانشگاه باقرالعلوم
Associate Professor of Baqir al-Uloom University


  مسعود جان بزرگی
دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
Assistant Professor of Research Institute of Hawzah and University


  ناصر رفیعی محمدی
دانشیار جامعه المصطفی العالمیه
Associate Professor of Al-Mustafa Int'l University


  محمد علی شمالی
دانشیار مؤسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی(ره)
Associate Professor of Imam Khomeini Education and Research Institute


  عباسعلی شاملی
استادیار جامعه المصطفی العالمیه
Assistant Professor of Al-Mustafa International University


  محمد مهدی صفورایی پاریزی
استادیار جامعه المصطفی العالمیه
Assistant Professor of Al-Mustafa International University


  علی نقی فقیهی
دانشیار دانشگاه قم
Associate Professor of Qom University