عکس نشریه

سخن تاریخ

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

دکتر نعمت الله صفری فروشانی

سردبیر:

دکتر نعمت الله صفری فروشانی

ویراستار علمی :

علی رضا جوهرچی

صفحه آرا: علی قنبری مترجم: مرتضی بارانی

هیئت تحریریه

  حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن الویری(خندان)
استادیار گروه تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم  حجت الاسلام و المسلمین ناصر باقری بیدهندی
استادیار گروه تاریخ اسلام جامعة المصطفی العالمیة  حجت الاسلام و المسلمین دکترمحمد رضا جباری
دانشیار گروه تاریخ اسلام موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی