عکس نشریه

طلیعه

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه مشهد مقدس

مدیر مسئول:

دکتر حسنعلی اخلاقی امیری

سردبیر:

دکتر حسنعلی اخلاقی امیری

مدیر اجرایی:

مهدی بهمن

آدرس ایمیل:

info@m-safir.ir

هیئت تحریریه