عکس نشریه

پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی العالمیة
محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی عباسی

سردبیر:

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدمهدی گرجیان

مدیر اجرایی:

محمد علی نیازی

آدرس ایمیل:

h.f.islami@miu.ac.ir

صفحه آرا:عظیم قهرمانلو

هیئت تحریریه

  آیت‌الله علیرضا اعرافی
رئیس و دانشیار جامع‍ةالمصطفی العالمیه
Head of Jame'at-al-Mustafa al-Alamiyyah


  حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسانیا
دانشیار دانشگاه باقرالعلوم، فلسفه و کلام اسلامی
full professor at Bagher al-olum University; Political Science department).