عکس نشریه

مطالعات فقه تربیتی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی ص العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی فقه

هیئت تحریریه

  • مسعود آذربایجانی
عضو هیئت تحریریه

دانشیار فلسفه دین و مسائل جدید کلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

  • علیرضا اعرافی
عضو هیئت تحریریه

دانشیار علوم تربیتی جامعة المصطفی| العالمیة

  • مسعود جان‌بزرگی
عضو هیئت تحریریه

دانشیار روان‌شناسی بالینی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

  • عباسعلی شاملی
عضو هیئت تحریریه  • علی‌نقی فهیمی
عضو هیئت تحریریه

دانشیار علوم تربیتی دانشگاه قم

  • حسن آقا نظری
عضو هیئت تحریریه

دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

  • علی همت‌بناری
عضو هیئت تحریریه

استادیار علوم تربیتی جامعة المصطفی| العالمیة