عکس نشریه

مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی(ص) العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی مشهد

مدیر مسئول:

حسنعلی اخلاقی امیری

سردبیر:

کریم عبداللهی نژاد

مدیر اجرایی:

هادی هاشمی

ویراستار علمی :

سیدصادق حیدری

ویراستار انگلیسی :

محمدعلی واعظی

آدرس ایمیل:

fiqh.journal@gmail.com

سیدسلیمان حسینی

هیئت تحریریه

  کریم عبداللهی نژاد
سردبیر  حسن علی اخلاقی امیری
عضو هیئت تحریریه

09368535516

  کریم عبداللهی نژاد
عضو هیئت تحریریه  حسین صابری
عضو هیئت تحریریه  یعقوبعلی برجی
عضو هیئت تحریریه  علی رحمانی فرد
عضو هیئت تحریریه  محمدمهدی قبولی درافشان
عضو هیئت تحریریه  رضا دانشور ثانی
عضو هیئت تحریریه